Team- en organisatiecoaching

BsideS helpt ons om visie om te zetten in pragma.  
Als organisatie blijf je aan ’t stuur zitten. Door op de juiste momenten te ondersteunen, confronteren, onderzoeken, zette BsideS ons in beweging.

Hilde Omblets Staf vzw

LEES HET HELE VERHAAL

 VORIGE VOLGENDE

Naar wendbare en veerkrachtige samenwerking, met meer-waarde voor onze 'klant'

Als team- en organisatiecoaches bekijken we in een 'intakegespek' met de proceseigenaars van de organsiatie samen wat nodig is.

We tekenen een eerste plan van aanpak uit, dat we in overleg verdere concrete invulling geven.

We bekijken hierin steeds kritisch wat door de organisatie zelf kan opgenomen worden en waar externe begeleiding betekenisvol is.

Voorbeelden:

   • Je wil meer zelfverantwoordelijkheid en ondernemerschap in je organisatie, nodig voor innovatie en verandering
   • Een nieuw organisatiedesign dient uitgetekend in een wereld met een nieuwe logica, in een nieuw landschap
   • Je wil tot een nieuwe team- en organisatietekening komen, vertrekkend vanuit gedragen kernprincipes
   • Je wil de werkprocessen, overlegstructuren, besluitvormingsprocessen in je team/ organisatie kritisch bekijken en hier een actieplan hieraan koppelen
   • Je wil meer ‘flow’, meer inzet van talenten, de rijkdom van de diversiteit laten spelen, meer met flexibgele rollen werken
   • Er gaat te veel energie naar moeizame relaties, meer positiviteit in de communicatie is dringend nodig
   • Om met complexe vraagstukken te kunnen omgaan, zijn goed werkende samenwerkingsverbanden en netwerken nodig
   • Je wil een sterke projectwerking in je organisatie installeren, om 'dolfijn' te kunnen werken en snel te kunnen aanpassen, schakelen waar nodig
   • ......

De complexe wereld maakt samenwerken in teams, organisaties en bredere samenwerkingsnetwerken niet vanzelfsprekend.

We zoeken naar kaders die voldoende houvast bieden en het tegelijk mogelijk maken om snel te schakelen,

steeds vertrekkend vanuit wat echt waardevol is.

Dit betekent dat we verderbouwen op wat 'is', maar ook kijken naar 'kromme’ structuren, gebrek aan heldere communicatie, weinig duidelijke richting, beknottende regels en procedures, conflicten…die maken dat de gedeelde 'drive' ondergesneeuwd geraakte.

Vandaaruit ontwikkelen we samen iets nieuw, wat past binnen een context die veranderd is.

We bouwen mee aan teams, organisaties en netwerken die soepel en vlot bewegen in een woelige wereld,

waar we soms allemaal 'dronken' lijken.

(uit 'Kleren van de leider' van K.Marichal & J. Segers)