't Weyerke - Organisatietraject

Historisch gezien, ontwikkelden zich binnen 't Weyerke 3 sterk autonome afdelingen, elk met een eigen directeur en een eigen structuur en cultuur. Dit werkt en maakt dat er binnen de organisatie een sterke positieve drive is. 

Toekomstgericht is er echter een nieuwe wendbare organisatie-tekening nodig, waarin de verschillende werkingen evolueren naar 1 Weyerke, met flexibele structuren.

We zochten externe begeleiding omdat we nood hadden aan een  objectieve/neutrale positie die ons ondersteunde in de stappen die we als organisatie te zetten hadden.

De duo begeleiding hebben we sterk gewaardeerd :  de combi van

    • kennis van de sector, de organisatie, wat er moet aangepakt
    • de no-nonsens aanpak en een ander perspectief dat binnengebrahct wordt

Een belangrijk kantelmoment in het traject:

binnen de stuurgroep is een moeilijke knoop doorgehakt rond de organisatie/werking van zorg-ondersteunende functies.

Dit was een belangrijke keuze voor de verdere structuur en invulling van de organisatietekening. Met de groep zelf waren al heel wat stappen gezet, maar de uiteindelijke beslissing is in de stuurgroep gevallen.

Het blijven vasthouden van de ‘logica’ en het doel van ons traject, de sterke voorbereiding met helder de verschillende mogelijke opties en het ons uitdagen in onze daadkracht, maakten dit tot een kantelpunt voor het verdere verloop van het traject.

 

Wat voor ons kenmerkend is aan de BsideS aanpak:

Sterk vasthouden van de richting en het resultaat waar we naartoe werken;  originele insteken, sterke methodieken en goede voorbereidingen om de juiste dingen op tafel te krijgen en verder te geraken
De nuchtere kijk, die maakt dat we tot resultaat komen in de praktijk

Jan Thiry, algemeen directeur 't Weyerke

Wat impact had in de verschillende stappen van het veranderproces

  1. Strategie-oefening met het directieteam en de vertaalslag hiervan naar de  samenstelling en werking van een (her)nieuw(d) directieteam
  2. Werken met een regieteam, samengesteld uit een groep van kritisch constructieve medewerkers uit de hele organisatie. Dit regieteam bepaalt mee alle stappen in het veranderproces, bewaakt het proces vanuit de verschillende perspectieven, helpt concreet stappen uitwerken en is mee ambassadeur voor de veranderstappen
  3. Focusgroepen: met een gerichte en gestructureerde bevraging, werden 15 focusgroepen samengesteld, die meedachten over verbeteringen in de organisatie binnen de aangegeven richting. Duo’s uit het regieteam begeleidden deze sessies, dat was sterk! Alle thema's die hieruit kwamen, zijn meegenomen, geprioriteerd en door de actiegroepen opgenomen
  4. Actiegroepen  (3) gingen vervolgens aan de slag met enkele specifieke thema’s: hierin werd gezocht naar acties die op korte termijn effect hadden (een uitdaging binnen de Corona-periode) en op langere termijn. Een groot aantal medewerkers werkten hier spontaan aan mee en werkten dingen mee uit. Dit resulteert in een aantal concrete projectgroepen
  5. Een specifieke actiegroep, de teamcoaches en zorg-ondersteuners en hun nieuwe rol en werking vroeg specifieke aandacht. De verschillen in werking uit het verleden en dit loslaten om samen tot iets 'nieuws' te komen, was geen evident proces. Het was een balanceren tussen ruimte geven aan deze groep om de verandering zelf vorm te geven vs voldoende voortgang maken, niet in cirkeltjes blijven draaien. Door zorgvuldige dialoog, heldere kadering, stapsgewijze nieuwe voorstellen uitwerken, ... is deze groep tot een nieuwe tekening gekomen. Hierin zijn nieuwe rol omschrijvingen uitgewerkt en wordt de samenwerking met de teams met een grote zelfverantwoordelijkheid anders ingevuld. Er is het geloof dat dit maakt dat er binnen 't Weyerke nog sterker vraaggericht, op maat en flexibel kan gewerkt worden.