Gezin Centraal - Samenwerkingstraject netwerk

De jeugdhulpverlening gaat resoluut voor één jeugdhulp per eerste lijns-regio, waar gezinnen met ondersteuningsvragen terecht kunnen.

Dit betekent samenwerkingsverbanden in het hulpverleningslandschap her-denken en her-vormen.

Geen evidente oefening, met zoveel verschillende organsaties, perspectieven, belangen,...; 

maar wel ongelooflijk zinvol om dit te doen met de gezinnen als verbindende kern!

PROJECT WINSTROOM

INSTROOM & ACTIEF WACHTBEHEER VOOR GEZINNEN

  • Kick-off: met alle samenwerkingspartners binnen de regio, om tot een gedragen mandaat voor het projectteam te komen
  • Take- off: kernprincipes en actieplan uitwerken, vertrekkend vanuit onze ‘klanten’  de gezinnen met een vraag naar ondersteuning (customers' journey)
  • Ontwerpteambijeenkomsten: knopen en keuzes om de visie en principes in een operationele vorm te gieten = een nieuw onthaalteam binnen de regio
  • Terugkoppelingsmomenten: met stroompartners (alle stakeholders) en de stuurgroep van het samenwerkingsverband
  • Actieplan & tijdslijn  om het nieuwe onthaalteam operationeel te maken en het veranderproces dat dit binnen de hele regio teweeg brengt, verder vorm geven